Kommunale og regionale valg

Valg af medlemmer til kommunalbestyrelser og regionsråd skal ifølge den kommunale og regionale valglov afholdes hvert fjerde år.

Hvornår er der valg? 

Det kommunale og regionale valg finder altid sted den tredje tirsdag i november i valgåret. 

Det næste kommunale og regionale valg afholdes tirsdag den 18. november 2025. Medlemmerne af kommunalbestyrelser og regionsråd vælges for 4 år. Valgperioden regnes fra 1. januar, og samtlige medlemmer afgår den 31. december i det år, hvor nyvalg har fundet sted. Mandaterne bortfalder således først, når nyvalg har fundet sted.

Hvem kan stemme? 

Valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd har enhver, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen. For personer, der ikke er statsborgere i et EU-land eller i Island eller Norge, er valgretten dog betinget af 4 års forudgående fast bopæl i riget.

De ovenstående personer, der alle har valgret til kommunale og regionale valg, optages automatisk på valglisten.

Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:

  • udlændinge, der er på tålt ophold,
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og
  • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.

Hvem kan stille op? 

Har man valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd, vil man normalt også være valgbar hertil, medmindre man er idømt eller har vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed. Udgangspunktet er, at man mister sin valgbarhed, hvis man idømmes frihedsstraf, eller hvis man ubetinget frakendes førerretten til bil. Du kan læse mere om tab af valgbarhed på grund af straf her

Tegnsprogsvideo om kommunale og regionale valg

Resultater fra seneste kommunale og regionale valg 

Det seneste valg af medlemmer til kommunalbestyrelser og regionsråd blev afholdt tirsdag den 16. november 2021. Du finder valgresultater for de enkelte kommuner og regioner på KMD's valgside.