Valgnævnet

Valgnævnet er et uafhængigt organ, der træffer afgørelse i visse sager om optagelse på valglisten til folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg. Nævnet behandler også ansøgninger om godkendelse af partinavne på nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg.

Valgnævnet er uafhængigt af den politiske proces og kan ikke modtage instruktion fra regeringen eller Folketinget. Du kan læse nærmere om Valgnævnet på denne side.

 

Opgaver og kompetencer

Valgnævnet træffer afgørelse i visse sager om optagelse på folketingsvalglisten af personer med dansk indfødsret, der uanset ophold i udlandet har valgret til folketingsvalg.

Nævnet træffer også afgørelse i visse sager om optagelse på valglisten af personer med dansk indfødsret, der har valgret til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger uanset ophold i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland), på Færøerne eller i Grønland.

Valgnævnet behandler også ansøgninger om godkendelse af navne på nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg. Nævnet kan i visse tilfælde forlænge en godkendelse af et nyt partinavn.

Valgnævnet kan desuden, i tilfælde af grove eller gentagne retsbrud i forbindelse med et partis indsamling af vælgererklæringer, træffe afgørelse om at udelukke partiet fra fortsat at indsamle vælgererklæringer og annullere partiets indsamling af vælgererklæringer (såkaldt ”rødt kort”). Ved begrundet mistanke om sådanne grove eller gentagne retsbrud kan Valgnævnet endvidere træffe afgørelse om midlertidigt at udelukke partiet fra fortsat at indsamle vælgererklæringer, mens Valgnævnet undersøger, om der er grundlag for at udelukke partiet og annullere dets indsamling (såkaldt ”gult kort”).

Valgnævnet træffer endvidere afgørelse om afsættelse og suspension af borgmestre, andre tilsvarende indehavere af et kommunalt hverv og regionsrådsformænd.

Valgnævnet er beslutningsdygtigt, når nævnets medlemmer eller deres stedfortrædere er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Valgnævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Valgnævnet er dog omfattet af ombudsmandens kompetence.

Reglerne om nedsættelse af Valgnævnet, nævnets kompetence og opgaver m.v. findes i folketingsvalglovens § 17. Nævnets virksomhed er nærmere reguleret i nævnets forretningsorden, som er fastsat af indenrigs- og sundhedsministeren.

 

Valgnævnets medlemmer

Når nævnet træffer afgørelse om optagelse på valglisten til folketingsvalg, folkeafstemninger eller Europa-Parlamentsvalg, består nævnet af en formand, der skal være dommer, og to andre medlemmer, hvoraf det ene medlem skal være kyndigt i statsforfatningsret, og det andet medlem efter fast tradition er en jurist kyndig i valgret, der er kontorchef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tilsvarende gælder ved behandling af sager om afsættelse og suspension af borgmestre, andre indehavere af et kommunalt erhverv og regionsrådsformænd.

I sager om godkendelse af partinavne for nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg, består nævnet endvidere af et medlem, der er kyndigt i navne- og varemærkerettigheder.

Valgnævnets medlemmer udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren, der også udpeger stedfortrædere for formanden og hvert af de øvrige medlemmer.

Valgnævnet består pr. 1. april 2015 af følgende medlemmer:

Formand: 
Højesteretspræsident Jens Peter Christensen 

Øvrige medlemmer: 
Professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen, Århus Universitet (kyndig i statsforfatningsret)
Kontorchef Nikolaj Stenfalk, Indenrigs- og Sundhedsministeriet (kyndig i valgret)
Advokat, ph.d. Hanne Kirk, Gorrissen Federspiel (kyndig i navne- og varemærkerettigheder)

 

Valgnævnets sekretariat 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Valgnævnet, dvs. det er medarbejdere fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der er sekretariat for nævnet. Valgnævnets sekretariat er organisatorisk placeret i Indenrigs- og Sundhedsministeriets juridiske afdeling i Kontoret for Demokrati, hvor valgområdet hører til.

Sekretariatet forbereder sagerne til Valgnævnet, så de er klar til at blive behandlet og afgjort af nævnet.

 

Kontakt/ansøgning

Udlandsdanskeres optagelse på folketingsvalglisten 
Er du dansk statsborger, fyldt 18 år, og opholder du dig midlertidigt i udlandet, kan du søge om at blive optaget på valglisten for at kunne stemme til folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger i Danmark. Ved optagelse på valglisten til folketingsvalg og folkeafstemninger er det desuden et krav, at du ikke er umyndig.

Du skal sende din ansøgning om at blive optaget på valglisten til den kommune, hvor du sidst have bopæl i Danmark.

Har du opholdt dig i udlandet i mere end 4 år, eller kan kommunen ikke umiddelbart afgøre din sag, vil kommunen automatisk videresende din ansøgning til Valgnævnet, som så vil behandle og afgøre din sag.

Du kan hente et skema til ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten til højre for denne tekst under "Læs mere". Husk at skemaet skal sendes til din seneste bopælskommune. Det anbefales, at du sender ansøgningen med sikker post. Kontakt din seneste bopælskommune herom. Nogle kommuner tilbyder også selvbetjeningsløsninger via borger.dk.

Danske statsborgeres optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger uanset ophold i et tredjeland, på Færøerne eller i Grønland 
Er du dansk statsborger, fyldt 18 år, og har du taget ophold i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland), på Færøerne eller i Grønland, kan du søge om at blive optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger i Danmark.

Opholder du dig i et tredjeland, og er du ikke umyndig, anbefales du dog at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten, se ovenfor, idet du dermed både får adgang til at stemme til folketingsvalg, alle folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg.

Du skal sende din ansøgning om at blive optaget på valglisten til Københavns Kommune (ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten skal dog sendes til din seneste bopælskommune).

Har du opholdt dig på Færøerne eller i Grønland i mere end 4 år, eller kan kommunen ikke umiddelbart afgøre din sag, vil kommunen videresende din ansøgning til Valgnævnet, som så vil behandle og afgøre din sag.

Du kan finde et skema til ansøgning om optagelse på valglisten til højre for denne tekst under "Læs mere". Husk at skemaet skal sendes til Københavns Kommune. Det anbefales, at du sender ansøgningen med sikker post. Kontakt Københavns Kommune herom.

Godkendelse af navn på nyt parti 
Ønsker du at stifte et nyt parti for at deltage i folketingsvalg og/eller Europa-Parlamentsvalg, kan du sende en ansøgning om godkendelse af dit partinavn til Valgnævnet. Du skal bruge dette ansøgningsskema til folketingsvalg og dette ansøgningsskema til Europa-Parlamentsvalg

Du kan sende din ansøgning om godkendelse af nyt partinavn til:

Valgnævnet
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

eller pr. e-mail til valg@im.dk.

Læs her, hvordan du sender din ansøgning sikkert pr. e-mail.

Hvis du har spørgsmål, kan du også ringe til Indenrigs- og Sundhedsministeriet på tlf. 72 26 90 00 og bede om at blive stillet om til Valgnævnets sekretariat.

 

Behandling af personoplysninger

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Indenrigs- og Sundhedsministeriets databeskyttelsesrådgiver, der også er databeskyttelsesrådgiver for Valgnævnet.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

  • På e-mail: databeskyttelse@sum.dk
  • På telefon: 72 26 90 00
  • Ved brev: Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, att. Databeskyttelsesrådgiveren