Behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten (udlandsdanskere)

Kommunalbestyrelsen behandler ansøgninger om optagelse på valglisten af personer, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2 og dermed har valgret til folketingsvalg i Danmark uanset udlandsophold. Her findes relevante regler, praksis, ansøgningsskemaer, standardbreve m.v. til brug for kommunens sagsbehandling.

Hvis du er vælger eller vil læse mere om udlandsdanskeres muligheder for at stemme ved de forskellige nationale valg, så læs i stedet her.

Regler og praksis  

 Se derudover de vejledninger og breve, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsender forud for hvert enkelt valg om de konkrete frister m.v. for optagelse på valglisten til valget.

Standardbreve til behandlingen af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten

Kommunalbestyrelsen kan bruge de standardbreve, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udarbejdet til brug for behandlingen af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten.

Kommunalbestyrelsen sørger for de nødvendige tilpasninger af brevene.

”Optagelse på folketingsvalglisten

Kommunalbestyrelsen har i dag på grundlag af din ansøgning besluttet, at du optages på folketingsvalglisten.

I 2 år fra i dag – dvs. til og med den [dato] – kan du således stemme ved folketingsvalg og folkeafstemninger. Du kan ikke stemme ved de kommunale og regionale valg.

Sådan kan du stemme

I udlandet kan du brevstemme på danske ambassader eller konsulater de sidste 3 måneder før valgdagen. Der er ikke fastsat nogen sidste frist for at afgive brevstemme i udlandet. Brevstemmen skal imidlertid være afgivet i så god tid, at den kan være modtaget her i kommunen, inden afstemningen begynder på valgdagen.

I Danmark kan du brevstemme i enhver kommune fra valgets udskrivelse ved folketingsvalg. Ved folkeafstemninger og valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet kan du brevstemme i Danmark de sidste 6 uger før valgdagen. Du kan dog senest brevstemme tredjesidste hverdag (inkl. lørdag) før valgdagen.

Hvis du afgiver flere brevstemmer til samme valg, er det kun den sidst afgivne stemme, der kommer i betragtning.

På valgdagen kan du stemme på dit valgsted her i kommunen. Hvis du har brevstemt, kan du ikke stemme ved personligt fremmøde på valgdagen.

Du vil ikke modtage valgkort og skal derfor fremvise gyldig legitimation for at stemme.

Din evt. brevstemme skal sendes til:

[X Kommune], [adresse]

Ved personligt fremmøde på valgdagen kan du stemme på adressen:

 [Afstemningsstedets adresse].

 Hvis du flytter tilbage til Danmark inden for 2 år

Hvis du inden for de næste 2 år flytter tilbage til Danmark og bliver bopælsregistreret i CPR, vil din optagelse på valglisten for udlandsdanskere automatisk bortfalde. I stedet vil du automatisk blive optaget på den almindelige valgliste. Hvis du derefter tager ophold i udlandet igen, skal du derfor på ny søge om optagelse på valglisten for udlandsdanskere.

Hvis du fortsat opholder dig i udlandet om 2 år

Hvis du fortsat opholder dig i udlandet om 2 år, kan du på ny søge om optagelse på folketingsvalglisten.

En fornyet ansøgning skal indgives til kommunen på ansøgningsskemaet udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet [eller via kommunens digitale selvbetjeningsløsning, som du kan finde via Borger.dk].

Du kan få udleveret et ansøgningsskema hos kommunen eller på de danske repræsentationer i udlandet eller hente skemaet digitalt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

 

Med venlig hilsen
[Navn]

”Optagelse på folketingsvalglisten

Kommunalbestyrelsen har i dag på grundlag af din ansøgning besluttet, at du optages på folketingsvalglisten efter [§ 2, stk. 3, / § 2, stk. 4,] i folketingsvalgloven.

I 2 år regnet fra [din udrejse / din ægtefælles/registrerede partners/samlevers udrejse] (den dato, der i CPR er registreret som udrejsedato) – dvs. til og med den [dato] – kan du stemme ved folketingsvalg og folkeafstemninger. Du kan endvidere stemme ved valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, medmindre du er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i et af de øvrige EU-lande og stemmer dér. Du kan ikke stemme ved de kommunale og regionale valg.

Sådan kan du stemme

I udlandet kan du brevstemme på danske ambassader eller konsulater de sidste 3 måneder før valgdagen. Der er ikke fastsat nogen sidste frist for at afgive brevstemme i udlandet. Brevstemmen skal imidlertid være afgivet i så god tid, at den kan være modtaget her i kommunen, inden afstemningen begynder på valgdagen.

I Danmark kan du brevstemme i enhver kommune fra valgets udskrivelse ved folketingsvalg. Ved folkeafstemninger og valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet kan du brevstemme i Danmark de sidste 6 uger før valgdagen. Du kan dog senest brevstemme tredjesidste hverdag (inkl. lørdag) før valgdagen.

Hvis du afgiver flere brevstemmer til samme valg, er det kun den sidst afgivne stemme, der kommer i betragtning.

På valgdagen kan du stemme på dit valgsted her i kommunen. Hvis du har brevstemt, kan du ikke stemme ved personligt fremmøde på valgdagen.

Du vil ikke modtage valgkort og skal derfor fremvise gyldig legitimation for at stemme.

Din evt. brevstemme skal sendes til:

[X Kommune], [adresse]

Ved personligt fremmøde på valgdagen kan du stemme på adressen:

[Afstemningsstedets adresse].

Hvis du flytter tilbage til Danmark inden for 2 år fra din udrejse

Hvis du i perioden, hvor denne afgørelse gælder, flytter tilbage til Danmark og bliver bopælsregistreret i CPR, vil afgørelsen automatisk bortfalde. I stedet vil du automatisk blive optaget på den almindelige valgliste. Hvis du derefter tager ophold i udlandet igen, skal du derfor på ny søge om optagelse på valglisten for udlandsdanskere.

Hvis du fortsat opholder dig i udlandet efter 2 år

Hvis du fortsat opholder dig i udlandet efter 2 år, kan du på ny søge om optagelse på folketingsvalglisten.

En fornyet ansøgning skal indgives til kommunen på ansøgningsskemaet udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet [eller via kommunens digitale selvbetjeningsløsning, som du kan finde via Borger.dk].

Du kan få udleveret et ansøgningsskema hos kommunen eller på de danske repræsentationer i udlandet eller hente skemaet digitalt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

 

Med venlig hilsen
[Navn]

”Vedrørende din ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten

Kommunalbestyrelsen har modtaget din ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten efter § 2 i folketingsvalgloven.

Kommunalbestyrelsen kan oplyse, at vælgere, der er registreret i CPR med bopæl i Danmark, automatisk optages på folketingsvalglisten i Danmark. Kommunalbestyrelsen betragter derfor din ansøgning som bortfaldet, da du [fortsat har adresse i Danmark / er vendt tilbage til Danmark].

 

Med venlig hilsen

[Navn]

”Vedrørende din ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten

Kommunalbestyrelsen har modtaget din ansøgning af [dato] om optagelse på folketingsvalg­listen efter § 2 i folketingsvalgloven.

Du har i ansøgningen oplyst, at du opholder dig midlertidigt på Færøerne.

I den anledning skal kommunalbestyrelsen oplyse følgende:

Reglerne i folketingsvalglovens § 2 omfatter kun personer med dansk indfødsret, der tager ophold uden for riget. Personer med dansk indfødsret, der tager ophold på Færøerne, og i forbindelse hermed registreres i det færøske folkeregister med bopæl på Færøerne, bliver derimod omfattet af de regler om folketingsvalg, der gælder for Færøerne, og optages på folketingsvalglisten på Færøerne.

Ved folketingsvalg vil du derfor kunne afgive stemme til valget på Færøerne.

Hvis man er folkeregistreret på Færøerne, kan man normalt ikke deltage i folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne, og Europa-Parlamentsvalg. Det kan man kun efter ansøgning, hvis man hører til en af de persongrupper, der kan anses for at have bevaret fast bopæl i Danmark i henseende til disse valg uanset opholdet på Færøerne. Et ansøgningsskema hertil og mere information kan findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside her: https://valg.im.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret.

 

Med venlig hilsen

[Navn]

”Vedrørende din ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten

Kommunalbestyrelsen har modtaget din ansøgning af [dato] om optagelse på folketingsvalg­listen efter § 2 i folketingsvalgloven.

Du har i ansøgningen oplyst, at du opholder dig midlertidigt i Grønland.

I den anledning skal kommunalbestyrelsen oplyse følgende:

Reglerne i folketingsvalglovens § 2 omfatter kun personer med dansk indfødsret, der tager ophold uden for riget. Personer med dansk indfødsret, der tager ophold i Grønland, og i forbindelse hermed registreres i CPR med bopæl på i Grønland, bliver derimod omfattet af de regler om folketingsvalg, der gælder for Grønland, og optages på folketingsvalglisten i Grønland.

Ved folketingsvalg vil du derfor kunne afgive stemme til valget i Grønland.

Hvis man er bopælsregistreret i CPR i Grønland, kan man normalt ikke deltage i folkeafstemninger, der ikke afholdes i Grønland, og Europa-Parlamentsvalg. Det kan man kun efter ansøgning, hvis man hører til en af de persongrupper, der kan anses for at have bevaret fast bopæl i Danmark i henseende til disse valg uanset opholdet i Grønland. Et ansøgningsskema hertil og mere information kan findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside her: https://valg.im.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret.

 

Med venlig hilsen

[Navn]

”Vedrørende din ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten

Kommunalbestyrelsen har modtaget din ansøgning af [dato] om optagelse på folketingsvalg­listen efter § 2 i folketingsvalgloven.

Du har i ansøgningen oplyst, at du er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget. Det fremgår endvidere, at du er [folkeregistreret på Færøerne / bopælsregistreret i CPR i Grønland] under opholdet uden for riget.

I den anledning skal kommunalbestyrelsen oplyse følgende:

Vælgere, der er [folkeregistreret på Færøerne / bopælsregistreret i Grønland] bliver automatisk optaget på folketingsvalglisten [på Færøerne / i Grønland]. Ved folketingsvalg vil du derfor kunne afgive stemme til valget [på Færøerne / i Grønland].

Vælgere, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, og som under opholdet uden for riget er [folkeregistreret på Færøerne / bopælsregistreret i Grønland] kan ansøge om at blive optaget på valglisten til folketingsvalg i Danmark ved at indlevere en ansøgning på et særligt ansøgningsskema med en erklæring om, at ansøgeren ved valg og folkeafstemninger, der afholdes i hele riget, kun vil afgive stemme i Danmark.

Et ansøgningsskema hertil kan findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside her: https://valg.im.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret.

 

Med venlig hilsen

[Navn]