Det Europæiske Borgerinitiativ

Det Europæiske Borgerinitiativ giver dig og andre europæiske statsborgere en mulighed for at opfordre Kommissionen til at fremsætte et lovforslag inden for et af EU's kompetenceområder. Et borgerinitiativ skal være underskrevet af mindst 1 million EU-borgere, for at man kan stille forslaget til Kommissionen.

Hvad er det Europæiske Borgerinitiativ?

Borgerinitiativet skal være inden for et område, hvor Kommissionen har kompetence til at fremsætte forslag. Det kan f.eks. være et forslag om at sikre bedre forhold for transport af dyr inden for EU eller et forslag om, at Kommissionen forbyder genmodificerede grøntsager. Men man kan ikke stille forslag om f.eks. at ændre en traktat. Forslaget må heller ikke være i strid med EU’s værdier (respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører et mindretal).

Kommissionen er ikke forpligtet til at følge opfordringen i et borgerinitiativ, men det kan være af politisk betydning, hvis over 1 million EU-borgere vælger at skrive under på et initiativ.

Hvad er kravene til et europæisk borgerinitiativ?

Først skal man danne en initiativtagergruppe, som skal bestå af mindst syv EU-borgere, som skal være bosat i mindst syv forskellige medlemslande. Initiativtagergruppens medlemmer skal have nået den alder, hvor de får valgret til Europa-Parlamentet, dvs. 18 år i de fleste EU-lande. Du kan læse mere om kravene til initiativgruppen på Kommissionens hjemmeside om borgerinitiativet.

Initiativtagergruppen skal sende forslaget til registrering hos Europa-Kommissionen. Herefter skal forslaget registreres på Kommissionens hjemmeside om borgerinitiativet.

Når forslaget er registreret af Kommissionen, og initiativtagergruppen har fået en bekræftelse på, at initiativet er registreret, skal man indsamle 1 million støtteerklæringer (underskrifter) i minimum 7 ud af de 27 medlemslande. Det betyder, at initiativtagerne ikke behøver at indsamle støtteerklæringer fra alle 27 medlemslande, men de skal dog have et minimum af underskrifter fra mindst syv medlemslande. I Danmark er kravet for borgerinitiativer, der er registreret efter den 31. januar 2020, minimum 9.870 underskrifter. Støtteerklæringer, der indsamles i medlemslande, hvor minimumstærsklen ikke nås, vil dog også tælle med i det samlede antal underskrifter for at komme op på den million, der kræves.

Man har 1 år til at indsamle støtteerklæringerne, fra forslaget er registreret hos Kommissionen.

Hvem kan underskrive en støtteerklæring i Danmark?

Støtteerklæringer, der indsamles i Danmark, kan underskrives af personer, der har opnået alderen for valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark (18 år), og som enten er danske statsborgere eller borgere fra andre EU-lande, der har fast bopæl i Danmark. Underskriften vil blive talt med i det land, hvor EU-borgeren er statsborger. Hvis personen f.eks. er svensk statsborger og bosat i Danmark, vil underskriften blive talt med i Sverige.

Hvordan indsamler jeg støtteerklæringerne?

På Europa-Kommissionens hjemmeside om Det Europæiske Borgerinitiativ kan du finde råd og vejledning om, hvordan man starter et borgerinitiativ.

I Kommissionens FAQ kan du også finde nyttige svar på en lang række spørgsmål.

På denne platform, der drives for EU-Kommissionen, kan du få praktisk information og råd om det europæiske borgerinitiativ og drøfte relevante emner.

Underskrifterne kan indsamles elektronisk ved at anvende Kommissionens centrale onlineindsamlingssystem.

Det centrale onlineindsamlingssystem er det værktøj, som Europa-Kommissionen stiller til rådighed for initiativtagerne til Det Europæiske Borgerinitiativ til at indsamle støttetilkendegivelser online. Fra og med 2023 er det det eneste system, som initiativtagere til nye borgerinitiativer kan bruge til at indsamle underskrifter på nettet.

Støtteerklæringerne kan også indsamles på papirformularer, som kan hentes fra Kommissionens hjemmeside.

Støtteerklæringer for et borgerinitiativ, der indsamles i Danmark, skal verificeres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som kontrollerer identiteten på de personer, som har skrevet under i Danmark. Ministeriet udsteder herefter en attest på, hvor mange gyldige underskrifter der er indsamlet i Danmark.

Læs mere her om de forskellige trin for, hvordan du indsamler støtteerklæringer, hvordan de bliver verificeret, og hvordan du indsender dit initiativ til Kommissionen.

Regelgrundlag

Reglerne om Det Europæiske Borgerinitiativ er fastsat i forordningen om Det Europæiske Borgerinitiativ.

Igangværende initiativer

Her kan du se en liste over de initiativer, der aktuelt er registreret hos Europa-Kommissionen.