Generelle skrivelser

Her finder du skrivelser og udtalelser fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der omhandler forskellige spørgsmål om valg og folkeafstemninger generelt.

Brev af 15. januar 2024 til kommuner og regioner om ændringer i valglovgivningen pr. 1. januar 2024

Brev af 15. januar 2024 til partier og kandidatlister om bl.a. nye frister ved Europa-Parlamentsvalg, ny udformning af stemmesedler, en lempelse af bedømmelsen af stemmesedler og ændring af kravet til stillerunderskrifter ved regionalvalg

Brev af 16. januar 2023 med tjekliste til partistøtteansøgninger (folketingsvalg)

Brev af 9. marts 2022 til kommuner, regioner og partier om forbud mod betaling for vælgererklæringer og stillerunderskrifter samt krav om godkendelse af navneændring for opstillingsberettigede partier m.v.

Brev af 17. februar 2022 til kommunerne om behandling af valgretsansøgninger

Brev af 27. april 2021 til kommuner og regioner om ny stemmeseddelbekendtgørelse

Brev af 22. juni 2020 til kommuner og regioner om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg og bindende kommunale folkeafstemninger af EU-statsborgere, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol

Brev af 17. juni 2020 til Bornholms Regionskommune om afslutning af valghandlingen og optælling af stemmer på afstemningsstedet Christiansø ved folketingsvalget den 5. juni 2019

Brev og notat af 17. juni 2020 til kommuner om hjælp til stemmeafgivning, hjælpemidler og tilgængelighed 

Brev af 4. juni 2020 til Københavns Kommune om ny bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger (Nordatlantvalglisten og Tredjelandsvalglisten)

Brev af 4. juni 2020 til alle kommuner om ny bekendtgørelse med særlige regler for optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger (Nordatlantvalglisten og Tredjelandsvalglisten)

Brev af 4. juni 2020 til Københavns Kommune om ny bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg (Københavnervalglisten)

Svar af 29. maj 2020 på henvendelse vedrørende aflønning af ansatte og tilforordnede vælgere

Brev af 24. februar 2020 om britiske statsborgeres valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg efter Storbritanniens udtræden af EU

Brev af 25. marts 2019 til alle kommuner om behandling af ansøgninger fra ikke-bopælsregistrerede EU-borgere

Brev af 19. februar 2019 til kommuner og regioner om forbud mod ens listebetegnelser, valgret til EP-valg til umyndige udlandsdanskere, valgret til personer under værgemål med delvis fratagelse af den retlige handleevne m.v.

Brev af 5. februar 2019 til alle kommuner om reglerne for afholdelse af bindende kommunale folkeafstemninger og opdatering af regler om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg af EU-diplomater m.fl.

Brev af 15. januar 2019 til Københavns Kommune om nye regler vedr. optagelse på valglisten af personer, der har valgret uanset ophold i et tredjeland, på Færøerne eller i Grønland

Brev af 16. januar 2019 til alle kommuner om nye regler vedr. optagelse på valglisten af personer, der har valgret uanset ophold i et tredjeland, på Færøerne eller i Grønland

Brev af 20. december 2018 om opgaven som anmeldelsesmyndighed ved folketingsvalg flyttes til Ankestyrelsen

Orienteringsbrev af 17. december 2018 om nye regler om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen

Orienteringsbrev af 1. november 2018 om kommunernes behandling af valgretsansøgninger

Brev af 20. september 2018 til alle kommuner om sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved forberedelse og afholdelse af valg

Brev af 15. august 2018 om brug af tegnsprogstolk i forbindelse med stemmeafgivning

Orienteringsbrev af 8. august 2018 til samtlige kommunalbestyrelser om indførelse af mulighed for at udskrive bindende kommunale folkeafstemninger

Orienteringsbrev af 4. april 2018 til samtlige kommunalbestyrelser og regionsråd om ændring af reglerne om fortabelse af valgbarhed på grund af straf i den kommunale og regionale valglov

Orienteringsbrev af 20. december 2017 til Statsforvaltningen, samtlige kommuner og de opstillingsberettigede partier til folketingsvalg om ændring af valglovgivningen pr. 1. november 2017 (valg på personlige stemmer og prioriteret sideordnet opstilling)

Orienteringsbrev til alle kommuner og regioner af 15. september 2017 om nye regler om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen

Brev til KL af 6. september 2017 vedrørende muligheden for samlet videresendelse af brevstemmer til bopælskommuner

Brev af 28. juni 2017 til alle kommuner om afskaffelse af valgret for udlændinge på tålt ophold, udvisningsdømte udlændinge og administrativt udviste udlændinge m.v.

Brev af 27. april 2017 til kommuner og regioner om hjælp til stemmeafgivning, valgret til Europa-Parlamentsvalg m.v. for personer med midlertidigt ophold i andre dele af riget, folkeafstemninger i henhold til særlig lov, ophængningstidspunkt for valgplakater m.v

Orienteringsskrivelse til kommuner, regioner og Statsforvaltningen om ændringer i valglovgivningen pr. 1. april 2016

Brev til alle kommunalbestyrelser af 11. januar 2016 om idriftsættelse af vælgererklæring.dk og attestation af vælgererklæringer

Udtalelse om fejl ved opgørelsen af Kommunalvalget i Norddjurs Kommune

Brev til alle kommunalbestyrelser af 18. juni 2014 med orientering om digitalisering og attestation af vælgererklæringer

Brev til alle kommunalbestyrelser af 30. august 2013 vedrørende attestation af vælgererklæringer for nye partier, der ønsker at stille op til folketingsvalg

Notat af 21. maj 2013 vedrørende spørgsmål om, hvorvidt en kommunalt ansat, hvis ægtefælle er kandidat ved kommunalvalget, må fungere som stemmemodtager

Orienteringsskrivelse af 6. maj 2011 vedrørende nye regler for opsætning af valgplakater

Orienteringsskrivelse af 23. marts 2011 vedrørende udbetaling af partistøtte til to kandidatlister som efter regionsrådsvalget i 2009 tilsyneladende er gået sammen og blevet til én kandidatliste

Afgørelse af 10. februar 2011 vedrørende klage over en kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Brev til alle kommunalbestyrelser af 13. oktober 2010 vedrørende fremsendelse af vælgererklæringer som digitale fotos