Åbenhed om privat økonomisk støtte til politiske partier

Reglerne om åbenhed om privat økonomisk støtte til politiske partier er reguleret i partiregnskabsloven og partistøtteloven. Reglerne er desuden beskrevet nærmere i vejledning om visse spørgsmål vedrørende partistøtte. Beløbsgrænsen for private bidrag er reguleret i en årlig bekendtgørelse om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven.

Reglerne er udtryk for en afvejning af på den ene side hensynet til åbenhed og gennemsigtighed og på den anden side hensynet til borgernes mulighed for at kunne hemmeligholde deres politiske tilhørsforhold. Der er således i dansk ret en lang tradition for at beskytte oplysninger om borgernes politiske observans. Man har endvidere ikke ønsket at pålægge en uforholdsmæssig stor administrative byrde på partiernes – ofte frivillige – medarbejdere.

Afvejningen af disse hensyn har resulteret i de regler, som skal sikre åbenhed om politiske partiers økonomiske støtte.

Regnskabs- og revisionspligt for partiers landsorganisationer

Partier, der har været opstillet til det senest afholdte folketingsvalg og/eller Europa-Parlamentsvalg, skal aflægge regnskab over partiets landsorganisations indtægter og udgifter samt balance og egenkapital.

Regnskabsåret følger kalenderåret og løber fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal indeholde oplysning om landsorganisationens samlede indtægter og udgifter. Der gælder særlige krav til specifikation af indtægter i partiregnskabet. Oplysninger om følgende indtægter skal fremgå af regnskabet:

  • Offentlig partistøtte
  • Kontingentindtægter
  • Yderligere private bidrag fra private personer
  • Renteindtægter
  • Bidrag fra internationale organisationer, kollektive private sammenslutninger, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, fonde og foreninger.

Regnskabet skal indeholde navn og adresse på bidragsydere, der i samme regnskabsår har ydet bidrag, der overstiger den årligt regulerede beløbsgrænse (23.600 kr. i 2024).

Regnskabet skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme bidrag og oplysning om den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til bidragsyder eller overført til en konto hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Regnskabet skal desuden indeholde oplysning om, at eventuelle indberetningspligtige bidrag til kandidater, der er opstillet for partiet til folketingsvalg og regionalvalg, indberettes til regionen, og at eventuelle indberetningspligtige bidrag til kandidater, der er opstillet for partiet til kommunalvalg, indberettes til kommunen.

Regnskabet skal underskrives af partiets ledelse og indeholde en erklæring om, at partiet ikke har haft andre indtægter end anført i regnskabet.

Regnskabet skal endelig revideres af en revisor, der er godkendt efter revisorloven.

Offentliggørelse af partiernes regnskaber på Folketingets hjemmeside

Ledelsen i partier, der har været opstillet til det senest afholdte folketingsvalg og/eller Europa-Parlamentsvalg, skal senest 12 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende regnskabet (som beskrevet ovenfor) til Folketinget, der fremlægger regnskabet til gennemsyn for offentligheden.

Folketinget har offentliggjort regnskaberne her: Gruppestøtte og regnskaber.

Forbud mod anonyme bidrag

Politiske partier, herunder regionale og kommunale kandidatlister, må ikke modtage anonyme bidrag over den årligt regulerede beløbsgrænse (23.600 kr. i 2024). Forbuddet gælder ikke for kandidater, der gerne må modtage anonyme bidrag over beløbsgrænsen.

Anonyme bidrag er bidrag fra ukendte og defineres som bidrag, der er ydet uden angivelse af navn m.v. på bidragsyderen, og hvor modtageren ikke på anden måde er bekendt med bidragsyderens identitet.

Anonyme bidrag må ikke forveksles med private bidrag under beløbsgrænsen, dvs. bidrag, hvor partiet netop er bekendt med bidragsyderens identitet, men hvor der ikke er pligt til at oplyse navn og adresse på bidragsyderen i partiets regnskab eller erklæringer til myndighederne, da bidraget er under beløbsgrænsen. Hvis partiet er bekendt med bidragsyderens identitet, er der således ikke tale om et anonymt bidrag uanset bidragets størrelse.

Hvis et parti modtager et anonymt bidrag over beløbsgrænsen, skal partiet returnere bidraget til bidragsyder inden 30 dage fra modtagelsen. Bidrag, der ikke kan returneres til bidragsyder inden 30 dage fra modtagelsen, skal overføres til en konto hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet inden for samme frist.

Partier, der har været opstillet til det senest afholdte valg til Folketinget eller Europa-Parlamentet, skal i deres regnskab oplyse den samlede størrelse af eventuelle anonyme bidrag og den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til bidragsyder eller overført til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte regionalvalg eller kommunalvalg, skal til regionen eller kommunen indsende en erklæring med oplysning om den samlede størrelse af anonyme bidrag, kandidatlisten har modtaget i det foregående kalenderår, og oplysning om den samlede størrelse af de beløb, kandidatlisten i det foregående kalenderår har returneret til bidragsyder eller overført til en konto hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Dette gælder både for kandidatlister, der er berettiget til og søger offentlig partistøtte, samt kandidatlister, der ikke er berettiget eller ikke søger offentlig partistøtte.

Erklæringen offentliggøres på kommunens og regionens hjemmeside.

Offentliggørelse af navn og adresse på bidragsydere, som bidrager med mere end beløbsgrænsen til kandidater eller partier

Partier, der har været opstillet til det senest afholdte folketingsvalg og/eller Europa-Parlamentsvalg, skal i deres regnskaber oplyse navn og adresse på bidragsydere, der i samme regnskabsår har ydet bidrag, der overstiger den årligt regulerede beløbsgrænse (23.600 kr. i 2024).

Udbetaling af offentlig partistøtte til kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte kommunalvalg eller regionalvalg, er betinget af, at kandidatlisten har indsendt en erklæring til regionen med oplysning om, hvorvidt kandidatlisten eller en kredsorganisation eller kandidat, der er tilknyttet denne, i det foregående kalenderår fra samme private bidragsyder har modtaget et eller flere bidrag, der tilsammen overstiger beløbsgrænsen. Hvis dette er tilfældet, skal bidragsyderens navn og adresse oplyses i erklæringen.

Hvis kandidatlisten er den regionale organisation for et parti, der pr. 1. august i det seneste regionale valgår (2021) var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal erklæringen tillige omfatte bidrag over beløbsgrænsen, der er givet til kandidater, der opstiller for partiet til folketingsvalg.

Erklæringerne offentliggøres på kommunens og regionens hjemmeside.

Manglende overholdelse kan sanktioneres med bøde eller fængsel indtil 4 måneder

Afgivelse af urigtige erklæringer, urigtige eller mangelfulde oplysninger eller overtrædelse af forbuddet mod at modtage anonyme bidrag over beløbsgrænsen kan straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter andre regler. Ligeledes kan den, der undlader at indsende regnskabet til Folketinget inden for fristen, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Både enkeltpersoner og partiorganisationer kan holdes ansvarlig for manglende overholdelse af reglerne om åbenhed om privat økonomisk støtte.