Meddelelser fra Valgnævnet

18. februar 2022: Valgnævnet har afgivet en ny beretning

Valgnævnet har udsendt en ny beretning om nævnets virksomhed i perioden 2014-2020. 

Beretningen kan findes her.

Valgnævnet har desuden sendt et fysisk eksemplar med posten til alle landets kommuner til brug for de medarbejdere, der behandler ansøgninger om udlandsdanskeres optagelse på folketingsvalglisten. For at forenkle sagsbehandlingen og forkorte sagsbehandlingstiden for valgretsansøgninger har Valgnævnets sekretariat i et følgebrev gennemgået kommunernes væsentligste og mest udbredte tvivlsspørgsmål om bl.a. kommunernes kompetence til at træffe afgørelse i valgretssager. 

Læs brevet til kommunerne her.

31. marts 2020: Afgørelse fra Valgnævnet om udelukkelse og annullation af partiet Stram Kurs’ indsamling af vælgererklæringer til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg (rødt kort)

Valgnævnet har den 30. marts 2020 givet partiet Stram Kurs et såkaldt rødt kort, dvs. at nævnet har truffet afgørelse om at udelukke partiet Stram Kurs fra fortsat at indsamle vælgererklæringer og at annullere Stram Kurs’ indsamling af vælgererklæringer til brug for indgivelse af anmeldelse som opstillingsberettiget parti til valg til Folketinget og valg til Europa-Parlamentet.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 12 a, stk. 1, 1. pkt., i folketingsvalgloven og § 11 a, stk. 1, 1. pkt., i Europa-Parlamentsvalgloven.

Valgnævnets afgørelse om rødt kort indebærer, at Stram Kurs ikke kan indsamle vælgererklæringer, hverken digitalt eller papirbaseret, i den periode, hvor partinavnet er godkendt som navnet på et nyt parti til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg. Den 23. september 2019 godkendte Valgnævnet Stram Kurs som navn på et nyt parti til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg for en 3-årig periode. Stram Kurs kan herefter ikke indsamle vælgererklæringer til og med den 23. september 2022.

Partiets igangværende indsamling af vælgererklæringer i vælgererklæringssystemet vil derfor blive slettet.

Stram Kurs’ ret til at stille op til folketingsvalg efter den tidligere anmeldelse af 27. april 2019 bliver ikke berørt af Valgnævnets afgørelse. Anmeldelsen af Stram Kurs er gyldig i 18 måneder fra anmeldelsens dato. Stram Kurs er således fortsat opstillingsberettiget til folketingsvalg frem til den 27. oktober 2020.

Læs Valgnævnets afgørelse til Stram Kurs her.

Læs Stram Kurs' høringssvar her.

6. februar 2020: Udsættelse af Valgnævnets stillingtagen til Stram Kurs’ sag vedrørende indsamling af vælgererklæringer

Stram Kurs har den 4. februar 2020 anmodet om, at sagens afgørelse udsættes, indtil Stram Kurs har afgivet en udtalelse til sagen.

Valgnævnet har den 5. februar 2020 besluttet at imødekomme denne anmodning med frist for at afgive udtalelse den 13. marts 2020.

For så vidt angår retsgrundlaget for Valgnævnets undersøgelse henvises til § 12 a i folketingsvalgloven og § 11 a i Europa-Parlamentsvalgloven.

Næste møde i Valgnævnet er planlagt til afholdelse den 30. marts 2020.

11. december 2019: Afgørelse fra Valgnævnet om midlertidig udelukkelse af partiet Stram Kurs fra fortsat at indsamle vælgererklæringer til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg

Valgnævnet har den 11. december 2019 truffet afgørelse om midlertidigt at udelukke partiet Stram Kurs fra fortsat at indsamle vælgererklæringer til brug for deltagelse i folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg med henblik på Valgnævnets undersøgelse af, om der er grundlag for at træffe afgørelse om udelukkelse af partiet fra fortsat at indsamle vælgererklæringer og annullation af partiets indsamling af vælgererklæringer, jf. folketingsvalglovens § 12 a, stk. 2, 1. pkt., og Europa-Parlamentsvalglovens § 11 a, stk. 2, 1. pkt.


Valgnævnets afgørelse om midlertidigt at udelukke Stram Kurs fra fortsat at indsamle vælgererklæringer (”gult kort”) indebærer, at Stram Kurs ikke kan indsamle vælgererklæringer, hverken digitalt eller papirbaseret, indtil det tidspunkt, hvor Valgnævnet enten træffer afgørelse om udelukkelse og annullation af partiets indsamling af vælgererklæringer (”rødt kort”) eller træffer beslutning om at indstille undersøgelsen. Partiet vil således indtil videre være afskåret fra at indsamle vælgererklæringer i vælgererklæringssystemet. Der vil derfor ikke fra vælgererklæringssystemet blive sendt invitationer ud til de indtastede e-mailadresser om at afgive vælgererklæring.


Valgnævnets afgørelse berører ikke Stram Kurs’ ret til at stille op til folketingsvalg, så længe den tidligere anmeldelse til folketingsvalg er gyldig. Anmeldelsen af Stram Kurs er gyldig i 18 måneder fra anmeldelsens dato den 27. april 2019, dvs. frem til den 27. oktober 2020.