Kan jeg få hjælp til at stemme?

Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap eller af andre grunde har brug for hjælp til at stemme på valgdagen eller ved brevstemmeafgivning, kan du få hjælp hertil eller benytte de hjælpemidler, der er stillet til rådighed.

Hjælp til stemmeafgivningen

Hvis du har brug for hjælp til at få forklaret stemmesedlen eller til at sætte dit kryds, kan du få hjælp til dette af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere.

Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger. Det kan for eksempel være et familiemedlem, en ven eller ægtefælle. I dette tilfælde vil hjælpen således blive ydet af både den person, du selv har valgt, og en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger).

Du har også mulighed for at få hjælp til stemmeafgivningen alene af en person, du selv har valgt, dvs. uden at der også skal medvirke en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger). Der er to betingelser, der skal være opfyldt for, at du kan få hjælp alene af en person, du selv har udpeget.

For det første er det en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger tilkendegiver, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget. For det andet er det en betingelse, at dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Du skal selv tilkendegive, at du alene ønsker hjælp af en person, du selv har udpeget. Hvis du alene kan kommunikere ved brug af tegnsprog, kan tilkendegivelsen dog i stedet fremsættes af en tegnsprogstolk (herunder taktil tegnsprogstolk).

Du kan kun få hjælp til at sætte dit kryds på stemmesedlen, hvis du umiddelbart over for den eller dem, der yder hjælp, utvetydigt kan fortælle, hvilket parti eller hvilken kandidat du ønsker at stemme på. Det er ikke nok, at det for eksempel står på en seddel, som du har haft med hjemmefra, eller at det bliver formidlet ved hjælp af en tolk.

Tilkendegivelsen om, hvilket parti eller hvilken kandidat du ønsker at stemme på, kan dog tilsvarende fremsættes af en tegnsprogstolk (herunder taktil tegnsprogstolk), hvis du alene kan kommunikere ved brug af tegnsprog

Stemmeafgivning i bil eller lignende (vognstemme)

Du har også mulighed for at stemme lige uden for stemmelokalet, hvis du af særlige årsager ikke kan komme ind på afstemningsstedet. Det kan for eksempel være, hvis du er svagsynet, mangler førlighed, eller der er trapper eller lignende på afstemningsstedet. Du skal henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig, som du kan udfylde udenfor, eventuelt i din bil eller lignende, og lægge den i en stemmekasse, som vil blive bragt til dig af en valgstyrer eller tilforordnet vælger. Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere skal sørge for, at du kan få lov til at stemme, uden at andre kan se, hvad du har stemt.

Hjælpemidler ved stemmeafgivningen

Når du stemmer på valgdagen eller brevstemmer, kan du også benytte de hjælpemidler, der er stillet til rådighed.

Nedenstående hjælpemidler skal være til rådighed på alle afstemningssteder og de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme (f.eks. på borgerservicecentre):

  • en sort pen med en stregtykkelse på mindst 0,7 mm og højst 1,0 mm til brug for afkrydsning af stemmesedlen.
  • en ikke-håndholdt lup, der har fast eller justerbar afstand mellem linse og objekt ved hjælp af ben eller tilsvarende (f.eks. en standlup). Luppen skal kunne forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse, og der skal være plads til at afkrydse stemmesedlen under luppen.
  • en ikke-håndholdt LED-lampe, hvis lysstyrke og lysfarve kan reguleres af vælgeren. Vælgeren skal kunne ændre LED-lampens placering, således at lysudfaldet kan tilpasses efter vælgerens behov.

Nedenstående hjælpemidler skal være til rådighed på mindst ét afstemningssted i kommunen og på mindst ét af de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme (f.eks. på borgerservicecentre):

  • et bord, der kan reguleres i højden (hæve-/sænkebord), og som måler minimum 90 x 60 cm og har fri benplads, således at en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet.
  • et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television), hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres af vælgeren. Læsepladen skal kunne låses fast, når vælgeren skal afkrydse stemmesedlen. Forstørrelsesapparatet må ikke kunne tilkobles internettet og må ikke kunne affotografere stemmesedlen eller lagre data.

Ved landsdækkende folkeafstemninger og bindende kommunale folkeafstemninger skal der stilles et ekstra hjælpemiddel til rådighed:

  • en overlægsplade til stemmesedlen, hvor »Ja« og »Nej« er anført med punktskrift, og hvor der ud for »Ja« og »Nej« er udstansede huller til brug for afkrydsning af stemmesedlen. Overlægspladerne skal være udformet på en sådan måde, at stemmesedlen kan ligge fast under overlægspladen, når vælgeren skal afkrydse stemmesedlen.

Overlægspladen skal være til rådighed på alle afstemningssteder og de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme (f.eks. på borgerservicecentre).

Hjælp ved brevstemmeafgivning

Du kan også få hjælp til at brevstemme. Hjælpen får du her af den eller de stemmemodtagere, der sørger for brevstemmeafgivningen.

Er du for eksempel indlagt på et hospital eller indsat i et fængsel eller arresthus, er det ansatte på institutionen, som er stemmemodtagere og sørger for brevstemmeafgivningen.

Er du beboer på et plejehjem, en beskyttet bolig, et kvindekrisecenter eller en boform for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller lignende, er det to tilforordnede vælgere, der fungerer som stemmemodtagere og blandt andet kan hjælpe med brevstemmeafgivningen (den ene kan dog eventuel være udpeget af kommunen blandt personalet ansat i kommunens forvaltning).

På samme måde som når du har brug for hjælp til at stemme på valgdagen, kan du i stedet for den ene stemmemodtager udpege en personlig hjælper, således at hjælpen ydes både af en stemmemodtager og en person du selv har valgt. Hjælpen kan også i visse tilfælde ydes alene af en personlig hjælper. Det er de samme betingelser, der skal være opfyldt, som når du får hjælp på valgdagen.

Tavshedspligt

De myndighedspersoner, der hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt med hensyn til, hvad de måtte få at vide om, hvad du har stemt. Det gælder også oplysningen, om du overhovedet har stemt. De må heller ikke give dig råd om, hvem du skal stemme på eller opfordre dig til at stemme på et bestemt parti eller kandidat. Det må en personlig hjælper selvfølgelig heller ikke.