Opstilling som kandidat til folketingsvalg

For at stille op til Folketinget skal du have valgret, og hvis du bliver valgt, må du ikke være straffet for en handling, der gør dig uværdig til at være medlem af Folketinget.

Valgret til Folketinget 

For at stille op til folketingsvalg, skal du først og fremmest have valgret til folketingsvalg.

Valgret til folketingsvalg har enhver, som på valgdagen

  • har dansk indfødsret (dansk statsborgerskab)
  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i riget
  • ikke er umyndig

For at opfylde betingelsen om ”fast bopæl” skal du være bopælsregistreret i Danmark i CPR.

Der er dog undtagelser for visse danskere, der opholder sig i udlandet. Du har f.eks. ret til at stemme, hvis du arbejder for Udenrigsministeriet (diplomat) eller er udsendt af en dansk myndighed, virksomhed eller forening. Det gælder også, hvis du opholder sig i udlandet på grund af uddannelse eller helbred, eller hvis du skriver under på, at du har til hensigt at vende tilbage til Danmark inden 2 år efter udrejsen. Reglerne står i folketingsvalglovens § 2 (se loven her).

Man kan ikke stemme, hvis man er gjort umyndig. Det kan f.eks. være på grund af psykisk sygdom eller mentalt handicap. Til gengæld mister man ikke længere sin stemmeret, fordi man får økonomisk hjælp fra kommunen, eller fordi man er straffet.

Uværdig til at være medlem af Folketinget 

Hvis du har valgret til Folketinget, er du også valgbar, det vil sige du kan stille op til folketingsvalg. Du er dog ikke valgbar, hvis du er straffet for en handling, som i folks øjne gør dig uværdig til at sidde i Folketinget.

Det er Folketinget, der bestemmer, om et dømt medlem også er uværdigt og dermed fortaber sin valgbarhed. Folketinget beslutter først, om en person er valgbar, efter at man er valgt ind i Folketinget. Der er med andre ord ikke nogen, der kan forhindre én i at stille op til folketingsvalg, selv om man måtte være dømt for en handling, der måske gør en uværdig til at sidde i Folketinget – det afgøres først efter valget af Folketinget.

Hvordan stiller jeg op? 

Ønsker du at stille op som kandidat til valget, skal du anmelde dig som kandidat til Ankestyrelsen.

Du kan stille op enten som

  • kandidat for et parti eller
  • kandidat uden for partierne (løsgænger)

I hvilke opstillingskredse kan jeg anmelde mig som kandidat? 

Du kan anmelde dig som kandidat i én, flere eller alle opstillingskredse inden for samme storkreds. Ingen kan være kandidat i mere end én storkreds. Ingen kan være kandidat for mere end ét parti eller kandidat for et parti og samtidig opstille som kandidat uden for partierne (løsgænger). Valg af en kandidat, der har handlet i strid hermed, er ugyldigt.

Du kan se grænserne for opstillingskredsene til folketingsvalg på det interaktive kort her. Vælg "Opstillingskredse" under "Administrative grænser". Du kan tilføje vejnavne og husnumre på kortet under "Adresser". For at få en anden visning af kortet kan du f.eks. vælge "Skærmkort" under "Baggrundskort".

Hvornår og hvor skal jeg anmelde mig som kandidat? 

Du kan tidligst indlevere en kandidatanmeldelse til folketingsvalg, når valget er udskrevet. Kandidatanmeldelsen skal indleveres senest kl. 12 elleve dage før valgdagen.

Kandidatanmeldelser skal indleveres til Ankestyrelsen, som varetager denne opgave for hele landet fra 1. januar 2019. Kandidatanmeldelser skal således i alle tilfælde indgives til Ankestyrelsen.

Kandidatanmeldelser kan sendes med fysisk post til:

Ankestyrelsen Aalborg
Nytorv 7, 2. sal
9000 Aalborg

Kandidatanmeldelser kan derudover afleveres på følgende adresser:

Ankestyrelsen Aalborg
Nytorv 7, 2. sal
9000 Aalborg

Ankestyrelsen
Teglholmsgade 3
2450 København SV

Kandidatanmeldelser kan endvidere sendes per mail med sikker (krypteret) e-post til mailadressen: sikkermail@ast.dk. Meddelelser, der ikke indeholder fortrolige personoplysninger, kan sendes til ast@ast.dk.

Ankestyrelsen kan i øvrigt kontaktes på følgende telefonnumre:

Tlf. 41 99 19 01
Tlf. 41 99 19 02
Tlf. 41 99 19 03

Læs mere om Ankestyrelsens åbningstider her.

Anmeldelsesformularer

Anmeldelsen skal ske på en formular, der er godkendt af indenrigs- og sundhedsministeren. Der er forskellige formularer afhængigt af, om du stiller op for et opstillingsberettiget parti eller som kandidat uden for partierne, se nærmere nedenfor. 

Kandidater for opstillingsberettigede partier 

Ønsker du at stille op som kandidat for et opstillingsberettiget parti, skal du indlevere din kandidatanmeldelse på en formular, der er godkendt af indenrigs- og sundhedsministeren. Anmeldelsesformularen findes under "Læs mere" til højre for denne tekst. Hvis du vil opstille for et opstillingsberettiget parti, skal du godkendes af partiet.

Du skal underskrive anmeldelsen og udfylde anmeldelsen med dit fulde navn, personnummer, stilling og bopæl. Hvis du ikke ønsker at stå på stemmesedlen med dit fulde navn, skal du skrive, hvordan du ønsker dit navn anført. Du skal dog altid anføre dit efternavn eller mellemnavn samt mindst et fornavn eller forbogstav. Du kan kun anføre mellem- og efternavne, som du er berettiget til at tage efter navneloven. I stedet for fornavnet kan du anføre et kaldenavn, der er afledt af dit fornavn.

I anmeldelsen skal du endvidere give oplysninger om en person (kontaktperson), som Ankestyrelsen kan henvende sig til (ud over dig selv), hvis du har udfyldt anmeldelsen forkert, eller der mangler nogle oplysninger.

Du kan kalde din kandidatanmeldelse tilbage over for Ankestyrelsen senest kl. 12 elleve dage før valgdagen.

Ankestyrelsen vil snarest muligt og senest umiddelbart efter udløbet af fristen for anmeldelse af kandidater undersøge, om de rettidigt indleverede kandidatanmeldelser er gyldige. Hvis der er problemer med din kandidatanmeldelse, som kan føre til, at den er ugyldig, vil Ankestyrelsen straks kontakte dig eller den kontaktperson, du har angivet i anmeldelsen. Senest 12 timer efter afgivelsen af meddelelsen kan du så indlevere en ny anmeldelse eller på anden vis rette de fejl eller mangler, der måtte være. Ankestyrelsen afgør herefter, om anmeldelsen er gyldig. Du får herefter besked om afgørelsen.

Kandidater uden for partierne (løsgængere)

Ønsker du at stille op uden for partierne, skal du anbefales (ved underskrift) af mindst 150 og højst 200 af opstillingskredsens vælgere som stillere. Du skal udfylde:

  1. din kandidatanmeldelse og
  2. 150-200 løssider med stillerunderskrifter

Det hele skal indleveres til Ankestyrelsen på formularer, der er godkendt af indenrigs- og sundhedsministeren. Formularen til kandidatanmeldelsen og formularen til stillerunderskrifterne findes under ”læs mere”.

Forberedelse til opstillingen som løsgænger

Du kan selv printe formularen til kandidatanmeldelsen samt 150-200 eksemplarer af formularen til stillerunderskrifter. Husk at udfylde oplysningerne om kandidaten på formularen til stillerunderskrifter, inden du printer eller kopierer den.

Hvis du ikke har mulighed for selv at printe formularerne, kan du få tilsendt formularen til kandidatanmeldelse samt 200 eksemplarer af formularen til at indsamle stillerunderskrifter ved at henvende dig til Ankestyrelsen på ast@ast.dk eller telefonnummer 33 41 12 00 eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet på valg@im.dk eller telefonnummer 72 28 24 00. Du skal oplyse din postadresse og indsende et eksemplar af formularen til stillerunderskrifter, hvor oplysningerne om kandidaten er udfyldt.

De vælgere, der skriver under som stillere for dig, skal bo i den opstillingskreds, som du vil stille op i. Det er ikke et krav, at du selv bor i kredsen. Du kan se grænserne for opstillingskredsene til folketingsvalg på det interaktive kort, som du finder her. Vælg "Opstillingskredse" under "Administrative grænser". Du kan tilføje vejnavne og husnumre på kortet under "Adresser". For at få en anden visning af kortet kan du f.eks. vælge "Skærmkort" under "Baggrundskort".

Du skal underskrive kandidatanmeldelsen og udfylde den med oplysning om dit fulde navn, personnummer, stilling og bopæl. Hvis du ikke ønsker at stå på stemmesedlen med dit fulde navn, skal du angive, hvordan du ønsker dit navn anført. Dit efternavn eller mellemnavn samt mindst et fornavn eller forbogstav skal dog altid anføres. Du kan kun få anført mellem- og efternavne på stemmesedlen, som du må tage efter navneloven. I stedet for fornavnet kan du anføre et kaldenavn, der er afledt af dit fornavn.

I anmeldelsen skal du også give oplysninger om en kontaktperson, som Ankestyrelsen kan henvende sig til (ud over dig selv), hvis du har udfyldt anmeldelsen forkert, eller der mangler nogle oplysninger. 

Du kan udfylde kandidatanmeldelsen og indsamle stillerunderskrifter når som helst – også selv om valget ikke er udskrevet endnu.

Som bilag til den udfyldte kandidatanmeldelse skal du indlevere dine stilleres underskrifter på løssider af formularen til dette. Formularen med dine stilleres underskrifter skal indeholde oplysning om storkreds, opstillingskreds, dit fulde navn, din bopæl, din fødselsdato og din stilling. Oplysningerne om kandidaten skal være enslydende på alle siderne med stillerunderskrifter og skal stemme overens med oplysningerne på kandidatanmeldelsen. Siderne med dine stilleres underskrifter skal desuden indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn, personnummer og bopæl. Ellers er de ikke gyldige og tæller ikke med.

Når valget er udskrevet

Du kan først formelt stille op til valget, når valget er udskrevet.

Du stiller op ved at indlevere din kandidatanmeldelse samt de 150-200 sider med stillerunderskrifter som beskrevet ovenfor.

Fristen for at stille op er kl. 12 elleve dage før valgdagen. Der kan ikke dispenseres fra fristen.

Du har ret til at få en kvittering, når du indleverer den udfyldte kandidatanmeldelse til Ankestyrelsen, med angivelse af tidspunktet for modtagelsen.

Du kan kalde din kandidatanmeldelse tilbage over for Ankestyrelsen senest kl. 12 elleve dage før valgdagen. En vælger (kaldet en stiller), der har anbefalet dig som kandidat, kan ikke tilbagekalde anbefalingen, efter at kandidatanmeldelsen er indleveret til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen vil snarest muligt og senest umiddelbart efter udløbet af fristen for anmeldelse af kandidater undersøge, om de rettidigt indleverede kandidatanmeldelser er gyldige. Hvis der er problemer med din kandidatanmeldelse, som kan føre til, at den er ugyldig, vil Ankestyrelsen straks kontakte dig eller den kontaktperson, du har angivet i anmeldelsen. Senest 12 timer efter afgivelsen af meddelelsen kan du så indlevere en ny anmeldelse eller på anden vis rette de fejl eller mangler, der måtte være. Ankestyrelsen afgør herefter, om anmeldelsen er gyldig. Du får herefter besked om afgørelsen.

Partistøtte 

Partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg og fået mindst 1.000 stemmer ved valget, er berettiget til tilskud til politisk arbejde (partistøtte). Partistøtten udgør et bestemt beløb pr. stemme, som et parti eller en kandidat uden for partierne har fået ved folketingsvalg. Læs mere om partistøtte her.