Liste- og valgforbund

Ved kommunal- og regionalvalget har opstillede kandidatlister mulighed for at støtte hinanden ved at indgå valgforbund eller listeforbund.

Listeforbund 

Kandidatlister, der har samme bogstavbetegnelser, (f.eks. L.1, L.2 og L.3) kan støtte hinanden ved at indgå listeforbund med hinanden. Listeforbundet behøver kun at omfatte nogle af kandidatlisterne med samme bogstavbetegnelse (f.eks. kan L.1 og L.2 indgå listeforbund, selv om L.3 ikke deltager i listeforbundet). Mellem disse kandidatlister kan kun indgås ét listeforbund. Listeforbund anvendes typisk, hvor et parti inden for kommunen har flere afdelinger af vælgerforeninger, der hver opstiller deres egen kandidatliste.

Der kan kun indgås ét listeforbund mellem kandidatlister med samme bogstavbetegnelse. Er der indgået flere listeforbund mellem kandidatlister, der har samme bogstavbetegnelse (f.eks. ét listeforbund mellem L.1 og L.2 og et andet listeforbund mellem L.3 og L.4), anses ingen af listeforbundene for indgået.

 

Valgforbund

Kandidatlister, der ikke har samme bogstavbetegnelser, (f.eks. K., L. og M.) kan tilsvarende støtte hinanden ved at indgå valgforbund med hinanden.

Hver kandidatliste kan kun indgå ét valgforbund. Valgforbund indgås typisk mellem lister og partier, der står hinanden politisk nær, men det er ikke nogen betingelse i forhold til den kommunale og regionale valglov.

 

Hvorfor indgår man liste- og valgforbund? 

Rent valgteknisk er effekten den samme af listeforbund og valgforbund. Forbundet betragtes ved beregningen af mandatfordelingen som én liste. Det kan i nogle tilfælde betyde, at deltagerne i forbundet tilsammen får et mandat mere, end hvis de ikke indgik i et forbund. Ved at indgå i valgforbund og listeforbund kan deltagerne i nogle situationer således opnå en mandatmæssigt fordel.

 

Retningslinjer for indgåelse af liste- og valgforbund

Kandidatlister, der har samme bogstavbetegnelser, kan som nævnt indgå ét og kun ét listeforbund med hinanden, og listeforbundet kan indgå ét og kun ét valgforbund med andre kandidatlister, der ikke har samme bogstavbetegnelser. Der kan f.eks. godt indgås listeforbund mellem to kandidatlister med bogstavbetegnelser L.1 og L.2, der herefter indgår valgforbund med to kandidatlister med bogstavbetegnelser K. og M.

Har en kandidatliste eller et listeforbund indgået flere valgforbund, anses kandidatlisten henholdsvis listeforbundet ikke som deltager i nogen af forbundene.

Indgås f.eks. listeforbund mellem to kandidatlister med bogstavbetegnelser L.1 og L.2, der herefter indgår ét valgforbund med to kandidatlister med bogstavbetegnelser K. og M., og ét andet valgforbund med to kandidatlister med bogstavbetegnelserne R. og S., anses listeforbundet mellem L.1 og L.2 ikke som deltager i nogen af valgforbundene. Det ene valgforbund vil herefter alene omfatte kandidatlisterne K. og M., og det andet valgforbund vil alene omfatte kandidatlisterne R. og S.

Indgår der i et valgforbund flere kandidatlister, der er tildelt samme bogstavbetegnelse (f.eks. et valgforbund mellem K., L.1, L.2 og M.), anses ingen af disse kandidatlister som deltager i valgforbundet, medmindre kandidatlisterne tillige indgår i ét listeforbund (dvs. der i det ovennævnte valgforbund skal være indgået et listeforbund mellem L.1 og L.2).

Eksempel:
 
I en kommune er opstillet tre kandidatlister, der har samme listebetegnelse, og som efter anmodning har fået tildelt bogstavbetegnelsen L., dvs. L.1, L.2 og L.3. L.1 og L.2 har indgået listeforbund, L.3 deltager ikke i listeforbundet. Der kan ikke indgås valgforbund mellem listeforbundet L.1-L.2 og kandidatliste L.3, heller ikke i tilfælde, hvor en kandidatliste med en anden bogstavbetegnelse deltager i valgforbundet. Eksempelvis kan der ikke indgås valgforbund mellem listeforbundet L.1-L.2, kandidatliste L.3, kandidatliste N. samt kandidatliste T. Hvis et sådant forbund anmeldes, anses hverken liste-forbundet L.1-L.2 eller kandidatliste L.3 som deltager i valgforbundet, der herefter alene vil omfatte kandidatliste N. og kandidatliste T.

Derimod er der ikke noget i vejen for, at listeforbundet L.1-L.2 for eksempel indgår valgforbund med kandidatliste N., mens kandidatliste L.3 indgår valgforbund med kandidatliste T.

 

Anmeldelse af listeforbund og valgforbund

Liste- og valgforbund skal anmeldes skriftligt over for valgbestyrelsen ved benyttelse af en særlig formular. Formularen fås ved henvendelse til den pågældende kommune eller region, hvor kandidatlisten ønskes opstillet.

Skriftlig anmeldelse af indgåede listeforbund og valgforbund skal indleveres til valgbestyrelsens formand senest kl. 12 mandagen 43 dage før valgdagen.

Den samme frist gælder, hvis man ønsker at trække et anmeldt listeforbund eller valgforbund tilbage. Denne tilbagetrækning skal også ske skriftligt ved henvendelse til valgbestyrelsen. Der findes ingen formularer til tilbagetrækning fra anmeldte listeforbund eller valgforbund.

Anmeldelsen af forbund og meddelelsen om tilbagetrækning fra forbund skal for hver kandidatliste være underskrevet af den repræsentant for listen, som er legitimeret til at udøve listens beføjelser i forbindelse med anmeldelse af listeforbund og valgforbund (kandidatlistens repræsentant).